Teaching Staff

Dr. Archana Mishra

Dr. Pramod Kumar Mishra

Mr. Surya Prakash Upadhyay

Mr. Anand Kumar Pandey

Mr. Sushant Tripathi

Mrs. Manju Pandey

Mr. Jai Prakash Dubey

Mr. Rajendra Chaurasia

Non Teaching Staff

Mr. Lallan Prasad Tiwari

Mr. Lalmani Tiwari

Mr. Vaibhav Srivastava

Mr. Lal Bahadur Upadhyay

Mr. Anil Kumar Tiwari

Mr. Ram Ashish