Our Teaching Staff

Dr. Archna Mishra

Dr. Pramod Kumar Mishra


Mr. Surya Prakash Upadhyay


Mr. Sushant Tripathi

Mrs. Manju Pandey


Mr. Jai Prakash Dubey

Next